1. יש לבצע כל עבודה על פי כל החוקים, התקנות וכללי הבטיחות החלים עליה לפי העניין.

2. כל עבודה הדורשת רישיון, תעודה או הכשרה ספציפית (כגון: עבודות חשמל, בחום, בגובה, עם חומ”ס, נהיגת כלי רכב כלשהו, הפעלת מתקן / מכשיר / צמ”ה וכו’) יבוצעו רק ע”י מי שיש לו הרישיון, התעודה או ההכשרה המתאימה.

3. יש ללבוש בגדי עבודה בהתאם לעבודה המבוצעת ולנעול רק נעליים סגורות. בהתאם לצורך, נדרש להשתמש בציוד מגן נוסף על פי סוג העבודה: כיסוי ראש /שיער, כפפות עבודה, קסדת מגן, אטמי אוזניים / אוזניות באזורי רעש, משקפי מגן במהלך שימוש בחומ”ס / עבודות צביעה / ליטוש או כל עבודה אחרת היוצרת אבק או שבבים, נשמיות / מגיני פנים במהלך עבודות חיתוך עם דיסק / השחזה וכדומה.

4. אין לטפל במערכת “נעה” או כלי “נע” לפני שנבדק כי אספקת האנרגיה / כוח נותקה.

5. יש להאיר את אזור העבודה (תאורת הצפה ותאורה מקומית מספקת) בשעות החשיכה.

6. יש לקחת בחשבון את התנאים הסביבתיים בעת ביצוע העבודה: להגן על הראש ולהשתמש בקרם הגנה מפני חשיפה לשמש, להרבות בשתיית מים, להשתמש במסנני אבק, בביגוד חם בתנאי קור, בתאורת ראש בעת חשיכה וכו’.

7. יש לוודא כי כלי העבודה מיועדים ומתאימים לעבודה המבוצעת, כי רמת התחזוקה של הכלים נאותה וכי הם תקינים, שלמים ומצוידים בכל ההגנות הנדרשות.

8. יש לסמן אזורי עבודה בסס”ל או כל צורת סימון שוות ערך ויעילה גם בחשיכה. יש לגדר פיזית ולשלט בורות פתוחים, תעלות, קונסטרוקציות בעבודה, פיגומים או כל אתר עבודה דומה.

9. אין לחסום באמצעות ציוד, חומרים או כלי עבודה דרכי גישה, דרכי מילוט, עמדות כיבוי אש, מטפים, ארונות חשמל ולחצני ניתוק חשמל בחירום.

10. אין לבצע כל עבודה שנראית מסוכנת או מסכנת אחרים ללא אמצעי הבטיחות ו/או הבקרה / פיקוח הנדרשים, ו/או יש להפסיקה מיד אם נוצרים התנאים שהופכים אותה לכזו.

11. בכל מקרה של סיכון, מפגע בטיחותי, ספק, חוסר וודאות או אי ידיעה בנושא הבטיחות, יש לפנות באופן מיידי לאחראי על ביצוע העבודה מטעם המארגנים.

מובהר כי הנחיות וכללי בטיחות נוספים נכללים בנהלים שונים של העמותה העוסקים בנושאים כגון: מיצבים, מחנות נושא, בטיחות אש / גז / חשמל, אוהלים וצליות, תנועת כלי רכב וכו’.