הגדרות לכלל ועדות משנה

 1. מטרותעל לכלל  ועדות משנה (להלן" ועדה"):
 • שיתוף הקהילה בפעילות העמותה
 • הגברת מעורבות הקהילה בקבלת החלטות
 • ייצוג רחב יותר של דעות
 • הגברה ועידוד עקרון ההשתתפות
 • התמקצעות בתחומים ספציפיים לצורך קבלת החלטות
 1. בהתאם לחוק העמותות, ועדות בעמותה הינם גוף מייעץ בלבד להנהלה ולועד ואין בסמכותן לקבל החלטות. החרגה לסעיף זה הינן ועדות שנציגיה מורכבים מחברי הועד בלבד, ועדת ביקורת וכל ועדה שתוקם ע"פ החלטת האסיפה הכללית.
 2. תחום הועדות ירוכז וינוהל ע"י מנהל התחום בכפיפות למנכ"ל העמותה. אופי ותדירות הדיווחים יסוכמו בהמשך.
 3. הועדות יעבדו בהתאם לנוהל זה, שיהווה בסיס להתנהלות הועדה. נוהל זה יעבור התאמות ספציפיות לכל ועדה בהתאם לאופיה.
 4. נוהל זה יהיה בתוקף לאחר אישור הועד המנהל.

הקמת ועדה

 1. ועדה תוקם באישור המנכ"ל ואו ביוזמתו.
 2. המנכ"ל ומנהל התחום, בשיתוף הגורמים הרלוונטים, יגדירו את מטרות הועדה, תחומי אחריות, קריטריונים לחברי הועדה (אם יש צורך בכך), רמת הדיווח, אורך חיי הועדה (זמנית למטרה מסויימת או קבועה) והגדרות נוספות בהתאם לצורך.
 3. כשיטה, קול קורא יפורסם בכל אמצעי התקשורת הקיימים לעמותה, ויישאר פתוח  לא פחות משבעה ימים. מתנדבים מעוניינים ימלאו טופס מקוון שיבנה בהמשך, יחד עם זאת תהיינה וועדות מקצועיות שתוקמנה באופן ישיר על ידי המנכ"ל ואו מנהל התחום על פי הצורך.
 4. קול קורא יכלול מטרות על, מספר חברים, אורך חיי הועדה, עומס עבודה צפוי, תאריך דד ליין להגשת מועמדויות  ולו"ז עד לתחילת פעילות הועדה.
 5. בחירת המועמדים תבוצע ע"י המנכ"ל, מנהל התחום וגורמים רלוונטים נוספים. מכתבי תשובה יישלחו לכלל המועמדים מיד עם ההחלטה ובמועד אחד. ככלל השאיפה תהיה לכלול כמה שיותר מתנדבים, יחד עם זאת שיקולי יעילות עבודת הועדה יהיו בסדר עדיפות עליון.
 6. בכל מקרה תינתן הזכות למנהל התחום/המנכ"ל להכניס אנשי מקצוע שאינם חלק מהקהילה.
 7. בשאיפה,ישיבת הועדה הראשונה תתקיים בנוכחות מנהל התחום ו/או המנכ"ל. מטרת הישיבה הינה הגדרת מטרות ויעדים, תאום ציפיות והתאמות מתבקשות לנוהל ועדות משנה.

עבודת הועדה

 1. הועדה תקבע לעצמה ותנהל את ישיבותיה.
 2. משימתה הראשונה של הועדה תהיה בניית תכנית עבודה, במסגרת לוח זמנים מוגדר, בהתאם לדד ליין שיקבע מראש.
 3. הועדה תחליט על מנהל, סגן ומזכיר.
 4. ככלל תשאף הוועדה להגיע להסכמות ותמנע מהצבעות ככל שניתן אלא במקרים בהם מיצו חברי הוועדה את הדיונים ורק הצבעה היא זו שתכריע בנושא.
 5. כל פעילות מחוץ לועדה תבוצע לאחר קבלת אישור מנהל התחום.
 6. לועדה הזכות לצרף או להתייעץ עם גורמי חוץ בכפוף לאישור מנהל התחום.
 7. למנכ"ל ואו מנהל התחום תהיה את הזכות לשנות את מתווה הוועדה ואו את משתתפיה בהתאם לצרכים.
 8. הועדה תשאף לקיים לפחות מפגש פתוח אחד לכלל הקהילה.

שקיפות עבודת הועדות

 1. הועדה תדאג להמציא דו"ח  תקופתי שישלח למנהל התחום, המנכ"ל והועד. תדירות הדיווחים יקבע ע"י המנכ"ל/מנהל תחום בהתאם לאופי הועדה.