קריטריונים לזכאות לכרטיסים בתשלום – אמנים

המידע בעמוד יעודכן בקרוב לקראת מידברן 2017

הגדרת קריטריונים לזכאות לכרטיסי אמנים באירוע מידברן 2016.

מבוא

מידברן 2016 הוגבל על ידי מארגני האירוע לכמות של 7500 משתתפים, לצד החלטה זו הוחלט גם כי כמות של 550 כרטיסים במחיר 580 שקלים ישוריינו לטובת אמנים / מיצבים. יובהר כי הכרטיסים מיועדים לחברי צוות פעילים בתכנון, בנייה וההקמה של המיצבים. שאיפתנו היא לחסוך מהצוותים את הקושי בהשגת כרטיסים, זאת לצד חלוקה שווה והוגנת הלוקחת בחשבון את צרכי כוח האדם של המיצב.
צוותי האמנות יוכלו לקבל הקצאות לכרטיסים בתנאי שיעמדו בקריטריונים שמובאים להלן.

השיטה

לאחר שהאמנים ישלימו את שלב “מרכיבי השיקוי” (אפיון וניהול הפרויקט) יחולקו הפרויקטים לשלוש רמות המורכבות בהסתמך על המידע שהוגש. הקווים המנחים את מחלקת האמנות בסיווג הפרויקטים:

 1. גודל פיזי של המיצב ושיטת הבנייה.
 2. גודל הצוות הנדרש להקמה ולעבודה מקדימה.
 3. היקף התחומים השונים המרכיבים את הצוות ופועלים במקביל (טכנולוגיה, תאורה, ארט, מסגרות, נגרות וכו).

מפתח להקצאת כרטיסים:
הקצאת כרטיסים תבוצע בהתאם לצורך ועד למקסימום של:
מיצבים ברמת מורכבות ג’ – 8 כרטיסים
מיצבים ברמת מורכבות ב’ – 5 כרטיסים
מיצבים ברמת מורכבות א’ – 3 כרטיסים

הקצאת הכרטיסים תבוצע בשני שלבים:
שלב א': הקצאה ראשונית למובילי פרויקטים (1-3 כרטיסים) בתאריך 12 במרץ לעומדים בתנאי הסף:

 1. הגשה מלאה של שלב “מרכיבי השיקוי” (שלב אפיון הפרויקט וניהול הפרויקט)
 2. פרופיל מידברן קיים ופעיל.
 3. עמידה בדרישות מחלקת האמנות ובתאריכי היעד.

שלב ב': הקצאה של יתרת הכרטיסים לפי המפתח ולעומדים בתנאים:

 1. השלמת שלב “טרנספורמציה” (הגשת תיקי הבטיחות)
 2. עמידה בדרישות מחלקת אמנות ובתאריכי היעד.

* במידה ויישארו כרטיסים שלא הוקצו, לאחר סבב ההקצאות הראשוני תינתן לאמנים האפשרות להגיש בקשה לכרטיסים נוספים בכפוף לרשימת אנשי הצוות הפעילים שלהם וצרכי הפרויקט. חלוקת הכרטיסים תבוצע בהתאם לצרכים המנומקים שיוגשו ולפי היחס בין סך כל הצורך לבין יתרת הכרטיסים להקצאה.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


 

 1. אפיון הפרויקט: תיאור פיזי, מידות המיצב, דימויים/סקיצות, תאורה ונראות לילית, אינטראקטיביות, שימוש באש / שריפה, עוצמת סאונד
 2. ניהול הפרויקט: בעלי תפקידים בצוות, אתר עבודה, תוכנית העבודה, תקציב וגיוס משאבים, מלגה, חתימה על הסכם אמנים
 3. תיק הבטיחות: מפרט טכני, נהלי בטיחות בעבודה, מפרט קונסטרוקטיבי, בטיחות בחשמל, בטיחות למשתמש, בטיחות באש