תנאי השתתפות באירועי עמותת מידברן 

תנאים אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מופנים לנשים וגברים כאחד

 

 • מבוא

תנאים אלו מהווים הסכם לכל דבר ועניין בין עמותת מידברן, ע.ר. 580567600" (מארגנת האירוע") ו/או מפיק  מטעמה (העמותה ו/או המפיק יכונו להלן ביחד ולחוד: "המארגנים“), 

ובין כל אחד ואחת מבעלי הפרופיל הרשומים באתר העמותה ו/או רוכשי כרטיסים בכל הנוגע להשתתפותו באירוע כלשהו המאורגן ע”י  העמותה ("אירוע/ים“).

הנך מתבקש לקרוא בעיון ובתשומת לב את האמור בתנאים אלה.במידה ואינך מסכים לתנאי כלשהו, הינך נדרש לא להשתתף באירוע.

השתתפותך באירוע מהווה הסכמה מוחלטת וללא סייג לכל האמור בתנאים אלה.

כל התייחסות בתנאים אלה למשתתף, בין אם בגוף ראשון ובין בגוף שני, בין ביחיד ובין ברבים, כוללת גם את ילדיו הקטינים ו/או כל מי שנלווה אליו לאירוע, ואשר המשתתף אחראי עליו ו/או להתנהגותו.מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתנאים אלה ובין האמור במקום אחר כלשהו באתר האינטרנט, יגבר האמור בתנאים אלה.

  1.  עשרת העקרונות להתנהלות אישית באירוע

כל משתתפי אירוע, יוצרים, פועלים, משתתפים ומתקיימים ברוח עשרת העקרונות. הנך נדרש לקרוא את עשרת עקרונות אלו טרם בואך לאירוע, ולהתנהל על פיהם וכלפי כל יתר המשתתפים במשך כל זמן נוכחותך במתחם האירוע, כולל בתקופת הקמתו וארגונו או פירוקו, במידה והינך נוטל בהם חלק.

  1. תנאים סביבתיים באירוע

לתשומת לבך, חלק ניכר מהאירועים מתקיים תחת כיפת השמים, בתנאי מזג אוויר שונים, שבחלקם יכולים להיות קיצוניים או קשים, לפי המיקום ועונת השנה.

בחלק מהאירועים חל איסור על סחר מכל סוג וייתכן כי לא יהיה ניתן להשיג ו/או לרכוש דבר באירוע.לפיכך, עליך לדאוג לעצמך ככל הנדרש לך לצורך קיומך, רווחתך ושמירת בריאותך במשך האירוע, גם על פי ההנחיות וההמלצות במדריך ההישרדות,הכל פי תנאי האירוע, מיקומו ועונת השנה.

 • אחריות אישית
  1.  שמור על בטיחותך!

קודם כל – שמור על עצמך! הקשב לצרכיך ולדרישות גופך, שמור על בטיחותך ובטיחות הסובבים אותך ושים לב לכל דבר העלול לסכן את שלומך.

  1. שמור על בריאותך!

בהשתתפותך באירוע הנך מאשר ומצהיר כי אתה כשיר ובריא ויכול להשתתף באירוע ובכל פעילות הקשורה בו, וכי לא נאסר עליך על-ידי כל רופא לעסוק באירועים או בפעילויות מסוג זה. אם במועד אירוע לא תהיה במצב בריאותי תקין המאפשר לך להשתתף בו, הנך נדרש שלא להגיע אליו.

  1. שמור על הילדים!

ילדים מתחת לגיל 18 מוזמנים להשתתף באירועים הפתוחים לקטינים בליווי הורה בלבד. מוטלת עליך החובה לשמור על בטיחות ילדיך באופן אישי בכל מהלך האירוע, והאחריות המלאה להשתתפותם, נוכחותם או צפייתם בפעילויות השונות שיתקיימו באירוע

לתשומת לבך, על-פי החוק חל איסור להגיש אלכוהול לקטינים מתחת לגיל 18.

למניעת ספק, תנאי השתתפות אלה חלים במלואם על ילדיך, ובהביאך אותם לאירוע הנך מאשר תנאים אלה גם עבורם כאפוטרופסם הטבעי.

  1. שמור על הסביבה!

הנך אחראי באופן מוחלט לניקיון סביבתך לאורך כל האירוע ובמיוחד עם סיומו. עליך לקחת עמך כל ציוד, חומר או פסולת, בין שהבאת עמך ובין שהצטברו לך בעת שהותך באירוע באופן שבו לא יישאר כל סימן לכך שהיית שם.

כחלק מהשתתפותך באירוע, הנך מתבקש לתרום מזמנך ולעזור בניקיון בעת האירוע ובסיומו.

  1. שמור על חפציך!

הנך אחראי באופן אישי ובלעדי על כל הציוד והרכוש שאתה מכניס איתך לאירוע. אנו ממליצים לך לסמן את שמך, מספר טלפון, כתובת דוא”ל על חפציך. כמו כן דאג להשאיר חפצים יקרי ערך תחת השגחה או במקום בטוח. המארגנים לא יישאו בכל אחריות על אובדן או נזק שייגרם לרכושך.

 • הכניסה והיציאה מהאירוע

בעת כניסתך לאירוע סביר שתפגוש את מתנדבי השער ("גריטרס") אשר יסייעו לך במימוש הכרטיס שבבעלותך ובתהליך כניסתך לאירוע.

  1. מימוש הכרטיס בכניסה

כניסה לכל אירוע מותנית ב:

   1. הצגת כרטיס תקף עבור כל משתתף, ובו פרטי זיהויו.
   2. הצגת תעודה מזהה – ת.ז., דרכון או רישיון נהיגה

שים לב: הכרטיס הוא אישי. לא ניתן להעביר כרטיס לאדם אחר, אלא באישור המארגנים מראש ובכתב, ככל שיבחרו לאשר זאת.

  1. מה אסור להכניס לאירוע?
   1. בעלי חיים – חל איסור על הכנסת בעלי חיים לאירוע מכל סוג (כולל חיות מחמד) 

למעט כלבי נחייה לעיוורים.

   1. כל סוג של חומר מסוכן, רעיל, מזיק או אסור על פי החוק.
   2. כל כלי נשק – הכנסת נשק קר או נשק חם למתחם האירוע אסורה בהחלט. לידיעתך, איסור הכנסת כלי נשק לעיר הזמנית חל אף על מחזיקי נשק ברישיון. לא תהיה עמדת הפקדת כלי נשק באירוע.
   3. סמים – חל איסור על הכנסת סמים מסוכנים כהגדרתם בחוק.
   4. כל פריט או חומר שהכנסתם תיאסר ע”י גורמי הרישוי המוסמכים.
  1. הסכמה לבידוק בכניסה

המארגנים ו/או משטרת ישראל רשאים לבצע בידוק בכליך ו/או בכלי הרכב עמו הגעת,על מנת לבדוק כי אין ברשותך דברים אסורים על פי חוק או תנאים אלה, וכן על מנת לוודא כי לכל הבאים כרטיס כניסה בתוקף. הנך מתחייב לשתף פעולה עם הגורמים הנ”ל. אי שיתוף פעולה עם בידוק שכזה עלול להביא לכך שתימנע כניסתך לאירוע.

  1. ענידת צמיד

בעת כניסתך לאירוע יענדו מתנדבי השער צמיד על ידך. ילדים מתחת לגיל 18 (באירועים שהשתתפותם מותרת) יקבלו צמיד בצבע שונה ובולט אשר יבדילם משאר המשתתפים, בין היתר להקלה באכיפת האיסור בהגשת אלכוהול לקטינים.על כל משתתף לענוד את הצמיד במהלך כל האירוע.

מובהר בזאת כי המארגנים יפעלו בכל האמצעים על מנת לוודא ענידתו של צמיד ע”י כל משתתף, ומשתתפים שייתפסו ללא צמיד יורחקו מהאירוע מיידית.

  1. נגישות האירוע למשתתפים עם מוגבלויות

אנשים עם מוגבלויות מוזמנים להשתתף באירועים. המארגנים יפעלו  על מנת להנגיש את האירועים ותכניהם ככל האפשר, על פי מיקום האירוע והתנאים הקיימים בו, ובכפוף להוראות החוק.

  1. יציאה ממתחם האירוע

היציאה ממתחם האירוע תתאפשר אך ורק דרך שערי הכניסה והיציאה. לידיעתך, אם יצאת ואתה מבקש לשוב לאירוע, ייתכן כי יהיה עליך להמתין בתור הכניסה ולבצע כניסה חוזרת בדיוק באותו האופן בו נכנסת לאירוע לראשונה, כגון: הצגת הכרטיס ו/או הצגת הצמיד, הזדהות ומתן אפשרות לביצוע חיפוש בכליך/רכבך, או כל חלק מהנ”ל.

 • כללי התנהגות באירוע
  1. הכלה וסובלנות

ביטוי עצמי מוחלט נובע מתוך הייחודיות של הפרט. אתה יכול לקבוע ולהגדיר את מאפייני הייחודיות שלך, אך כדי לאפשר לך ולמשתתפים האחרים לחוות את האירוע במלואו ובהנאה מירבית, עליך לכבד את זכויותיהם וחירויותיהם של כל המשתתפים האחרים בהכלה ובסובלנות.

  1. אפס סובלנות לאלימות

מארגנת האירוע דוגלת במדיניות של אפס סובלנות כלפי אלימות, בין אם פיזית, מילולית והתנהגותית מכל סוג. במידה ונפגעת על-ידי משתתף באירוע באחריותך להתלונן בפני רשויות החוק.

  1. ביטוי עצמי מוחלט באירוע

חשוב שתדע כי חלק מהמשתתפים באירוע עשויים להתנהג או להתלבש בצורה שונה מהיום-יום, בהתאם לביטויים העצמי האינדיבידואלי, כגון התנהגויות אחרות מהמקובל או לבישת ביגוד שונה/חלקי. הנך מאשר כי בחרת להשתתף באירוע מתוך הבנה, ידיעה ורצון להיות באירוע כזה.

  1. מיניות, ביטויה ושמירת גבולות

אין לראות בביטוי עצמי מוחלט, אף אם הוא קשור במיניות מוחצנת, כהסכמה או כהזמנה למגע או לכל התנהגות מינית פוגענית אחרת. הטרדות מיניות פוגעות בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו, ובשוויון בין המינים, עומדות בניגוד למדיניות העמותה, והיא לא תשלים עמן.העמותה תטפל במעשים כאלה על פי  נוהל לטיפול ומניעת הטרדה מיניתהמהווה חלק מתנאים אלה לכל דבר ועניין.

הטרדות מיניות הן גם מעשים פליליים ועילה לתביעה בנזיקין.אם נפגעת על-ידי משתתף באירוע, אנו ממליצים לך לדווח על כך לרשויות החוק.

  1. פעילות אסורה

כל  פעילות מסחרית ופוליטית מכל סוג, לרבות הפצת חומרים אידיאולוגים, פרסום, הנפת דגלים והצבת שלטים של גופים מסחריים, מפלגות וארגונים הפועלים במטרה להשפיע ולגייס תומכים – אסורה לחלוטין.

  1. נוודים

באירועים מסויימים יפעלו צוותי נוודים. הנוודים הנם מתנדבים אשר הוכשרו לפעול במטרה לגשר ולסייע בפתרון קונפליקטים שעלולים לצוץ בין משתתפי האירוע. הנוודים מסייעים לשמור על הביטחון, השלווה ואיכות החוויה של האירוע. לידיעתך, הנוודים אינם חלק מרשויות אכיפת החוק והם לא מתערבים ישירות בנסיבות המהוות עבירות על החוק. הנוודים מסיירים באירוע לכל ארכו וניתנים לזיהוי באמצעות גלימה בצבע חאקי עם סמל הנוודים. הנך מתבקש להישמע ולציית להוראותיהם.

  1. שמירה על החוק והסדר

חוקי המדינה חלים עליך במלואם במהלך כל האירוע.עליך האחריות לשמור על החוק ועל הסדר הציבורי ולהישמע להוראות כוחות הביטחון ו/או המארגנים.אי ציות להוראות כוחות הביטחון ו/או המארגנים עשוי להביא להרחקתך מהאירוע.

 • צילום ותיעוד (סטילס ווידאו)
  1. הצילום באירוע

ככלל, כל אירוע מהווה מרחב המאפשר למשתתף להתנהג ולבטא עצמו באופן ייחודי לו. בכדי שלא לפגוע בחוויותיהם ובפרטיותם של המשתתפים אנו ממליצים לך להשאיר את המצלמה במקום בטוח ולחוות באופן מיידי את האירוע באופן בלתי אמצעי שלא דרך עינית המצלמה.

  1. כללי הצילום

מכיוון שצילום הנו לעתים חלק בלתי נפרד מחווייתם של רבים מהמשתתפים, ובכדי לתעד את האירוע תוך מתן אפשרות לכל המשתתפים חופש לבטא עצמם ללא חשש, הצילום באירוע כפוף לכללים המפורטים בסעיף זה (להלן: "כללי הצילום")וזאת בנוסף להוראת כל דין:

   1. הצילום יהיה לצרכים אישיים של המצלם או המצולם בלבד. צילום לכל מטרה אחרת 

אסור בהחלט.

   1. אין לצלם משתתפים ללא אישורם, ו/או בעירום, ו/או תוך פגיעה בצנעת הפרט.
   2. אין לפרסם או להפיץ תמונות של משתתף כלשהו בהן ניתן לזהות את המצולם, בכל 

אמצעי פרסום או תקשורת, אתרי אינטרנט, בלוגים ורשתות חברתיות, ללא אישורו 

המפורש לכך.

  1.   צלמים מורשים באירוע

באירוע ייתכן ויפעלו צלמים מורשים אשר יענדו תג זיהוי מיוחד. צלמים מורשים אלו יוכשרו ויאושרו ע”י מחלקת התקשורת של העמותה להימנע מלפגוע בפרטיות המשתתפים ובאופי האירוע בעת שימושם במצלמה ובפרסום התמונות על ידם, על צילומיהם של הצלמים המורשים יחולו הוראות שונות מן הקבוע בכללי הצילום שפורטו לעיל, כאשר בין היתר בכפוף לעמידה בהנחיות ובכללים שימסרו להם, יתאפשר להם לפרסם תמונות אף ללא קבלת אישורו המפורש של המצולם.

כמשתתף באירוע הינך מאשר לעמותה לעשות שימוש בתמונותיך שצולמו ע”י צלמים מורשים לטובת קידום מטרות העמותה לרבות באמצעות אתר האינטרנט והרשתות החברתיות. אם למרות זאת תראה בשימוש שנעשה בתמונה שאתה מצולם בה כפוגעת בפרטיותך, נא פנה לעמותה שתפעל להסירה.

אם הנך עיתונאי או צלם אמנותי או מתעד דוקומנטרי או אם אתה מעוניין מכל סיבה לצלם תמונות לצורך פרסומן ו/או במקרה בו תבקש לצלם באמצעות מצלמת רחפת באירוע, וכן אם הנך מעוניין להתנדב ולהיות צלם מטעם הפקת האירוע, תוכל לפנות לקבלת אישורה מראש של מחלקת התקשורת באמצעות הדוא”ל gallery@midburn.org .

  1. הפרת כללי הצילום

כללי הצילום מהווים תנאי יסודי להשתתפותך באירוע ובאישורך את תקנון זה הנך מתחייב לעמוד בהם ללא כל סייג. הפרתם של איזה מכללי הצילום תהווה פגיעה חמורה ברוח האירוע ובקהילה ובכך עשוי להיגרם למארגנת האירוע ולמשתתפיו נזק כבד, והיא תעשה ככל הנדרש למנוע זאת.

  1. פיצוי מוסכם על פרסום תמונות בניגוד לכללי הצילום

לידיעתך בכל במקרה בו תפרסם ו/או תפיץ ברבים ו/או באינטרנט ו/או ברשת חברתית כלשהי תמונות שצילמת בניגוד לכללי הצילום, אתה עשוי להיתבע על-ידי מארגנת האירוע ו/או על-ידי כל משתתף אחר שנפגע לפצותם על כך.

לנוכח ידיעתך והבנתך את הנזק שהנך עשוי לגרום למארגנת האירוע בהפרת כללי הצילום ובעיקר תוך פרסום תמונות בניגוד להם, ובפרט תמונות פוגעניות ו/או חושפניות ו/או פוגעות בפרטיות, הנך מצהיר ומתחייב כלפי מארגנת האירוע כי במקרה בו תפרסם תמונות כאלו, תפצה אותה בפיצוי המוערך ומוסכם על ידיך מראש בסך של 50,000 ש”ח בגין כל תמונה ו/או פרסום. הנך מאשר כי סכום זה הנו סביר והגיוני בנסיבות העניין וכי יהיה עלייך לשלם אותו אף ללא שמארגנת האירוע תידרש להוכיח את הנזק, מבלי לפגוע בזכותה לתבוע ולהוכיח נזק גבוה יותר.

 • הבטיחות באירוע
  1. בטיחות מעל לכול

המארגנים רואים בבטיחות באירוע כערך עליון וכתנאי יסודי ומהותי לקיום  כל אירוע בכלל. על כל משתתף מוטלת אחריות מלאה שלא לסכן כל אדם אחר בפעולותיו. הנך נדרש “להגדיל ראש״ ולהיות ערני לסיכונים בטיחותיים הקיימים בסביבתך ולפעול למניעתם ו/או להסרתם, ובמידת הצורך להתריע בפני המארגנים על מפגעים באופן מיידי.

  1. בטיחות המאהל שלך

במידה והשהות באירוע תכלול לינה בשטחו, ובכוונתך להקים אוהל/הצללה/מאהל עליך לתכנן מראש ולקחת בחשבון כל היבט בטיחותי אפשרי בקשר לכך בטרם בואך לאירוע. עליך להביא עמך את כל הדרוש להקמה ולשהות בטוחה ואחראית, ולהקפיד על הקמה, אחזקה ופירוק  של המאהל שלך, או כל מתקן הנכלל בו, באופן בטיחותי ואחראי תוך מניעת סיכונים בכל משך האירוע.

  1. בטיחות מיצבים, פעילויות ומתקנים

חלק מהאירועים כוללים, ואף מוקדשים לביטוי עצמי מוחלט ואמנות, מיצבים– כל סוג של פסל או אמנות המוצב באירוע,מיזזים – מיצבים בתנועה, מיצגים, הופעות, פעילויות תוכן/נושא ותלבושות ייחודיות באירוע. זהו המקום המושלם לתת דרור ליצירתיות ולאפשר יצירה ללא גבולות וללא מגבלות. האמנות הנוצרת באירוע אינה מסחרית, אינה מוזמנת ואינה נושאת מיתוג כלשהו.

אם אתה משתתף בהקמה, ארגון, תפעול או הופעה במיצב/מיזז/מתקן/פעילות כאמור, באחריותך לדאוג להקמה, תפעול, אחזקה ופירוק של הפעילות וכל הכרוך בה, תוך מניעת כל סיכון לך ולמשתתפים אחרים במשך כל האירוע.

עצם השימוש או הפעילות של כל משתתף במיצב, מתקן או הופעה המאפשרים שימוש או פעילות בו הינם באחריות המשתתף בלבד.

  1. בטיחות פעילויות תוכן

אם תקיים במהלך האירוע פעילויות תוכן שעלולות להוות סכנה מכל סוג שהוא כגון: פעילויות אש (כגון ג׳אגלינג), מופעי קרקס ולוליינות או כל פעילות מסוכנת אחרת, מוטלת עליך האחריות המלאה לקיים פעילות זו תוך הקפדה מלאה על בטיחותך ובטיחות המשתתפים. אם במהלך האירוע בחרת להשתתף בפעילות מסוכנת מכל סוג שהוא, הנך עושה זו באחריותך המלאה בלבד.

  1. בטיחות – כללי

במהלך כל האירוע עליך לפעול על פי הוראות הבטיחות שיופצו ויפורסמו בקשר לאירוע, וכן להישמע לכל הוראות בטיחות אחרות ו/או נוספות ככל שיימסרו לך על-ידי המארגנים בכל דרך שהיא.לידיעתך, המארגנים או מי מטעמם עשויים להורות לך לתקן, להסיר או להפסיק כל סיכון בטיחותי ושומרים לעצמם הזכות לפעול באופן מיידי לתיקון או להסרת כל דבר המהווה סכנה לשלום הציבור ולא יהיו לך כל טענות בקשר לכך. כמו כן, למארגני האירוע הזכות לחייב אותך בהוצאות הכרוכות בתיקון או פינוי המפגע הבטיחותי.

 • מתנדבים; השתתפות

כחלק מערכי קהילתנו, אנו מעודדים מאמץ קהילתי והשתתפות. ההנחה הבסיסית היא שיצירה משותפת בונה חיבור אנושי ושותפות קהילתית. זאת כמובן מעבר לאפשרות ליצירה בקנה מידה גדול יותר. התנדבות היא חלק בלתי נפרד מחוויית האירוע, והמתנדבים הם אלו שמאפשרים את קיום האירוע.

שים לב!התנדבותך לטובת העמותה ו/או במסגרת האירוע אינה מכוסה ע”י חוק הביטוח הלאומי.

 

 • מודעות לסיכונים, ויתור ושחרור
  1. סיכונים באירוע

המארגנים יעשו ועושים כל שביכולתם לנהל את בטיחות האירוע מכל היבטיו ופועלים ויפעלו באירוע בהתאם לתנאי רישוי האירוע והחוק. אולם, מאחר והאירוע הנו רב משתתפים וסיכונים, ידוע לך כי ייתכנו בו סיכונים רבים. לפיכך, ברכישת כרטיס לאירוע ובהשתתפותך בו אתה מאשר את הבנתך וידיעתך לכך כי במהלכו אתה עשוי לקחת חלק, בין כצופה, כמשתתף, או כעובר אורח, בפעילויות שעלולות להיות כרוכות בסיכון לפציעה, נכות, מוות, אובדן רכוש או כל נזק אחר, העלולים להיגרם בין היתר כתוצאה מכל אחד מהגורמים שלהלן או שילוב ביניהם:

   1. פעולות או חוסר פעולות, תקלות וטעויות בתום לב שיעשו על ידי המארגנים, מתנדבים 

ומשתתפים אחרים.

   1. כתוצאה מתנאים ומגבלות האירוע, לרבות הציוד שמשתמשים בו.
   2. טמפרטורה ותנאי מזג אוויר.
   3. מצבם של משתתפים אחרים באירוע.
   4. סיכונים נוספים שאינם ניתנים לצפייה מראש.
  1. ויתור ושחרור

לנוכח האמור לעיל, ברכישת כרטיס ובשימוש בו לשם כניסה לאירוע, ו/או השתתפותך בפועל באירוע באופן כלשהו, הנך מתחייב ומצהיר בשמך ובשם כל מי מטעמך כדלקמן:

   1. אתה האחראי הבלעדי לכל מה שיקרה לך באירוע, בקשר או עקב השתתפותך בו.
   2. אתה מבין ויודע שבאירוע יוצגו עבודות אמנות, מיצבים, מחנות נושא, אירועים ומופעים, 

אשר אינם באחריות או בבעלות המארגנים, ולפיכך, אתה מודע לכך ונוטל על עצמך את כל הסיכונים שיכולים להיות קשורים בהשתתפותך בהם בכל צורה שהיא.

   1. אתה משחרר את המארגנים וכל מי שפועל בשמם או מטעמם מכל אחריות לאיזשהו 

נזק שייגרם לרכושך או לך באירוע.

   1. אתה מתחייב לשפות את המארגנים, כל מי שפועל מטעמם, וצדדים שלישיים על 

כל הוצאה שתיגרם להם בקשר לנזק שנגרם על ידך באירוע, כתוצאה מהסיכונים וגורמיהם המפורטים לעיל.

 • כללי
  1. הינך מאשר למארגנים לשלוח לך עדכונים והודעות באמצעות חשבון הדוא”ל (e-mail) שציינת בעת רישום/עדכון הפרופיל שלך באתר העמותה, ובכלל זה עידכונים, שינויים ותוספות לתנאים אלה, אשר יחולו עליך עם דיוורם כאמור והינך מתחייב להתעדכן בהם ולהישמע להם. הוראות תנאים אלה יהיו תקפות גם לגבי עדכונים שידוורו לך כאמור.
  2. במידה ויגיע למארגנים מידע כי פעלת באירוע כלשהו בעבר, או שהינך מתכוון לפעול באירוע בניגוד לעשרת העקרונות או בניגוד לתנאי כלשהו מתנאים אלה, תהיה מארגנת האירוע רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט, לבטל את כרטיסך ו/או זכות השתתפותך באירוע. במקרה כזה תהיה זכאי להחזר מחיר הכרטיס עקב ביטולו, ולמעט החזר זה לא תהיה זכאי לשום פיצוי אחר/נוסף עקב ביטול כאמור.
  3. במידה ותפר במהלך אירוע בו הינך משתתף איזשהו עקרון מעשרת העקרונות, או תנאי כלשהו מתנאים אלה, תהיה מארגנת האירוע רשאית לפעול כלפיך על פי שיקול דעתה המוחלט בכל אחת או יותר מהדרכים הבאות, וללא כל חבות כלשהי כלפיך בשל כך:
   1. להפסיק את השתתפותך באירוע ולהרחיקך אל מחוץ לשטח האירוע באופן מיידי.
   2. לדרוש תיקון ההפרה/פגיעה על ידך על כל המשתמע מכך.
   3. לאסור עליך ולמנוע ממך השתתפות בכל אירוע אחר, לפרק זמן קצוב או בכלל, ו/או 

להקפיא או לבטל את רישומך כבעל פרופיל באתר העמותה.

  1. סמכות השיפוט המקומית לכל עניין הנוגע לאירוע ולתנאים אלה תהא בבית המשפט המוסמך שבמחוז תל אביב יפו.
 1. סעיף 10 – אישור התנאים

הנני מאשר כי קראתי והבנתי את התנאים שלעיל ואני מתחייב לעמוד בהם במלואם, וכי אני מוותר על כל טענה לאי ידיעת תנאי כלשהו מהם. ידוע וברור לי שלולא הסכמתי להיות כפוף לתנאים אלה כאמור, לא היו המארגנים מסכימים להשתתפותי באירוע מלכתחילה. אם הגעתי לאירוע עם ילדיי, הנני מאשר בתור אפוטרופסם הטבעי את כל האמור בתנאים אלה, ומסכים עבורם ובשמם לכל האמור בו.

לתקנון השתתפות באירוע ברן אינמושן 2020 – לחצו כאן