תקנון השתתפות באירוע ברן אינמושן 2020 Burn InMotion ("האירוע")

התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מופנה לנשים וגברים כאחד.

 

תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר ועניין בין עמותת מידברן, ע.ר. 580567600 (“מארגנת האירוע“) ו/או מפיק  מטעמה (העמותה ו/או המפיק יכונו להלן ביחד ולחוד: “המארגנים“), ובין כל אחד ואחת מרוכשי הכרטיסים לאירוע ("משתתף").

הנך מתבקש לקרוא בעיון ובתשומת לב את האמור תקנון.  השתתפותך באירוע מהווה הסכמה מוחלטת וללא סייג לכל האמור בתקנון. במידה ואינך מסכים לתנאי כלשהו, הינך נדרש לא להשתתף באירוע.

כל התייחסות בתקנון למשתתף, בין אם בגוף ראשון ובין בגוף שני, בין ביחיד ובין ברבים, כוללת גם את ילדיו הקטינים ו/או כל מי שנלווה אליו לאירוע, ואשר המשתתף אחראי עליו ו/או להתנהגותו.

לתשומת לבך, כל האמור בתקנון זה בא בנוסף על "תנאי ההשתתפות באירועי עמותת מידברן"  אישורך על מסמך זה מהווה אישור להסכמה גם על המפורט בו.

 

 1. מהו אירוע מידברן?
  פעם בשנה, מתכנסים אלפי אנשים בנגב המדברי ליצור את מידברן העיר, המוקדשת לקהילה, אמנות, ביטוי עצמי, והסתמכות עצמית (להלן ״העיר הזמנית"). לכור ההיתוך הזה של השתתפות ויצירתיות, כולם מוזמנים.

  מידברן הינו פרויקט ייעודי וייחודי לחברי קהילת מידברן וקהילת ברנינגמן בישראל ובעולם, המתקיים במתכונת המבוססת על אירוע ״האיש הבוער״ (Burning Man) בנבאדה, ארה”ב. הפרויקט מבוסס על הקמה וקיומה של עיר ארעית במדבר למשך מספר ימים, ובסיומם פירוק העיר, פינוי כל חומר שלא שייך למקום והחזרת שטח העיר והסביבה למצבם הטבעי.

  העיר הזמנית מבוססת על תוכן ועשייה של חברי הקהילה ועל עשרת עקרונות הברנינגמן שמנחים ומובילים אותה. כל הנוצר ומתרחש בה הנו פרי יצירה, בנייה, פעילות והשתתפות שלך ושל חבריך המשתתפים באירוע. יודגש כי המארגנים לא אחראים לתכנים, גם אם אישרו את קיומם.
 1. ברן אינמושן

Burn InMotion  הינו אירוע של עמותת מידברן  הנשען על אותם ערכים ועקרונות עליו מושתת אירוע הדגל.  האירוע מאופיין בתנועה. זו לא חייבת להיות אקרובטיקה, או תנועה גמישה במיוחד, זו יכולה להיות תנועה פשוטה ולא מסועפת, כזו ששומרת על המשכיות, על נשימה. אנחנו שורפים כשאנו זזים, נושמים, יוצרים, מנקים, משתנים, חיים.  כי אם נמצאים בתנועה קורים דברים.

כמו בכל עיר אחרת, יש בעיר הזמנית מערכת תשתיות חיוניות, ושירותים קהילתיים הכוללים: תכנון עיר, שירותי חירום ורפואה, מחלקות לבטיחות וביטחון, תברואה וכדומה, וזאת בכדי ליצור ולהפעיל מספיק שירותים ותשתיות התומכים במבנה האורגניזם האזרחי הנוצר ברובו על-ידי מתנדבים. השאר תלוי בך.

תושבי העיר הזמנית יוצרים, פועלים, משתתפים ומתקיימים ברוח עשרת העקרונות

הנך נדרש לקרוא את עשרת עקרונות אלו טרם בואך לאירוע, ולהתנהל על פיהם לאורך כל תקופת שהייתך בעיר הזמנית, וכלפי כל יתר המשתתפים.

בכל מקום בו יוזכר בתקנון זה ה״אירוע״ או ״העיר הזמנית״, הכוונה על פי ההקשר היא גם לתקופת הקמת העיר ופירוקה.
 

 

 1. רכישת כרטיס וביטול עסקה – 
  1. התשלום על הכרטיסים יבוצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד. יובהר כי התשלום עצמו מבוצע באמצעות מערכת סליקה חיצונית אשר תופעל על-ידי חברה חיצונית (להלן: "חברת הסליקה"). מובהר כי על כל רכישה שתתבצע באמצעות חברת הסליקה יחולו הוראות תנאי השימוש של אתר חברת הסליקה. העמותה תפעל להתקשר עם חברת סליקה בעלת אישור לניהול מאגרי מידע ואבטחתם כנדרש לפי חוק הגנת הפרטיות תשמ״א, 1981 ואשר פועלת לפי תקני אבטחה מחמירים.
  2. ביטול עסקה יתאפשר באתר מכירת הכרטיסים בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ- 7 ימי עסקים לפני מועד האירוע. מובהר ומוסכם כי מועד האירוע לצורך סעיף זה מוגדר כמועד התחלת הקמת האירוע בשטח, קרי – 01/10/2020 (להלן: "מועד תחילת האירוע").
  3. לאחר ביטול העסקה על ידי הרוכש כאמור לעיל, יהיה הרוכש זכאי להחזר כספי בהתאם למחיר ששולם בפועל, בניכוי דמי ביטול בסך של 5% ממחיר העסקה. לרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי העמותה לגבי הניכוי האמור. 
  4. ככל  והאירוע יבוטל מכל סיבה שאינה תלויה במארגניו (להלן: "ביטול כפוי"), וזאת עד יום 30/09/2020, יהיה הרוכש זכאי להחזר כספי בניכוי דמי ביטול והשתתפות בעלויות הפקת האירוע שירדו לטמיון כמפורט להלן, ולרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי העמותה לגבי הניכוי האמור:
   1. כרטיסים אשר ירכשו בחודש יוני 2020 – יעמוד גובה דמי הביטול  15% ממחיר העסקה. 

(5% עלות כרטוס וסליקה, וכן 10% השתתפות בעלויות הפקה שירדו לטמיון).

   1. כרטיסים אשר ירכשו בחודש יולי 2020 – יעמוד גובה דמי הביטול ע"ס 20% ממחיר העסקה. 

(5% עלות כרטוס וסליקה, וכן 15% השתתפות בעלויות הפקה שירדו לטמיון).

   1. כרטיסים אשר ירכשו בחודש אוגוסט 2020 – יעמוד גובה דמי הביטול ע"ס  25% ממחיר העסקה. 

(5% עלות כרטוס וסליקה, וכן 20% השתתפות בעלויות הפקה שירדו לטמיון).

   1. כרטיסים אשר ירכשו בחודש ספטמבר 2020 – יעמוד גובה דמי הביטול ע"ס 30% ממחיר העסקה. 

(5% עלות כרטוס וסליקה, וכן 25% השתתפות בעלויות הפקה שירדו לטמיון).

  1. ככל והאירוע יבוטל ביטול כפוי, בתקופה שבין מיום 01/10/2020 ועד יום  05/10/2020 בחצות, יהיה הרוכש זכאי להחזר כספי בניכוי דמי ביטול ודמי השתתפות בעלויות הפקת האירוע שירדו לטמיון, בסך הכולל של – 50% ממחיר העסקה. לרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי העמותה לגבי הניכוי האמור.
  2. ככל והאירוע יבטל ביטול כפוי מיום 06/10/2020 ואילך, ו/או יופסק לאחר תחילתו, לא יהא הרוכש זכאי לכל החזר.
  3. למען הסר ספק, מנהלי האתר ו/או העמותה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לרוכש כתוצאה מרכישת הכרטיסים באתר ו/או כתוצאה מביטול אירוע או דחייתו וכל הסתמכות על קיום האירועים במועדים המתכוננים הינה באחריות הבלעדית של  הרוכש .
  4. הכרטיס הוא אישי וניתן להעברה עד ולא יאוחר מ- 7 ימי עסקים לפני מועד תחילת האירוע, כהגדרתו לעיל, בכפוף לתנאי העברת כרטיסים של העמותה ובאישורה.
 1. כניסה לאירוע 
  1. כניסת משתתפים לאירוע תתאפשר ממועד פתיחת השערים, כפי שיפורסם. 
  2. כניסה מוקדמת לאירוע תתאפשר למשתתפים מורשים כגון: צוות ההפקה, צוות מפ”צ (מחלקת פרויקטים ציבוריים), למשתתפים בהקמת מחנות נושא, למקימים מיצב אמנות, למתנדבים שונים וספקים מורשים, שכניסתם המוקדמת אושרה מבעוד מועד על-ידי צוות ההפקה ופרטיהם הועברו למחלקות כרטוס ושער. אישור הגעה מוקדמת יהיה כפוף למילוי הנחיות מחלקות כרטוס ושער.
  3. הכניסה מותנית בהצגת כרטיס כניסה אישי, זיהוי המשתתף באמצעות תעודת זיהוי והתאמה בין תעודת הזיהוי לפרטי הרוכש המופיעים בכרטיס. ללא התאמה בין הללו – לא תתאפשר כניסה.
 1. התמקמות
  1. לאחר כניסתך לעיר תפגוש את צוות מקבלי הפנים (“גריטרס”) שיקדמוך בברכה ובין היתר יעניקו לך את מפת העיר. במפת העיר מסומנים רחובותיה של העיר, מחנות הנושא, מיקומים מסומנים לחנייה ולקמפינג חופשי ומידע חשוב ורלוונטי נוסף. באמצעות המפה תוכל לאתר את מקום המחנה שלך ולהתמצא במהלך האירוע. לידיעתך, חל איסור מוחלט להחנות את רכבך או להקים קמפינג מחוץ לשטחים המיועדים לכך.
  2. לידיעתך, בשטח העיר הזמנית אסורה תנועת כלי רכב (למעט כלי רכב מורשים). לפיכך, אם תותר חניית רכבים בתחום העיר הזמנית, לא יתאפשר לך להזיז את רכבך עד לגמר האירוע. אם יהיה ברצונך לצאת מן האירוע לפני סיומו, יהיה עליך לחנות מראש בחניון שיועד לכך.
 1. יציאה ממתחם האירוע
  לידיעתך, חל איסור מוחלט להיכנס עם רכב לשטח העיר לצורך העמסת ציוד בטרם סיום האירוע. במקרה שתזדקק לכך באופן חריג, עליך לתאם עם מארגני האירוע את אופן הכניסה ולפעול על פי ההנחיות. המארגנים אינם חייבים מתן אישור מסוג זה.

 

 1. מיצבים ואמנות בעיר הזמנית
  1. העיר הזמנית שאנו בונים מוקדשת לביטוי עצמי מוחלט ואמנות, מיצבים (art installation – כל סוג של פסל או אמנות המוצב באירוע), מיצגים, הופעות, מחנות נושא ותלבושות ייחודיות באירוע. זהו המקום המושלם לתת דרור ליצירתיות ולאפשר יצירה ללא גבולות וללא מגבלות. האמנות הנוצרת באירוע אינה מסחרית, אינה מוזמנת ואינה נושאת מיתוג כלשהו.
  2. אם אתה מעוניין להקים מיצב אמנות באירוע, יהיה עליך להירשם ולקבל אישור מראש מהמארגנים – אנא פנה ל- info@midburn.org
  3. באירוע הBurn In Motion לא יתאפשרו שרפות. לידיעתך, חל איסור מוחלט לשרוף מיצבים האירוע זה.

    

 2. מחנות נושא – Theme Camps
  מחנות נושא הם חלק אינטגראלי מהמארג אשר יוצר את האירוע. בשונה ממחנות רגילים אשר נועדו לספק שירותים קיומיים לחבריהם (מגורים, מזון וכו’), מחנה נושא מספק גם מרחב המזמין משתתפים אחרים לבוא וליהנות מפעילויות תוכן מסוימות. כגון: מוזיקה, ריקודים, סדנאות, מרחב רגיעה, מרחב יצירה וכדומה.

במידה ואתה מתעתד להקים מחנה נושא, יהיה עליך לתכנן מראש ולקחת בחשבון כל היבט בטיחותי אפשרי בקשר אליו, באחריותך לדאוג ולהביא עמך את כל הדרוש לצורך הקמה, פירוק ואחזקת המחנה באופן בטיחותי ואחראי, תוך מניעת כל סיכון למשתתפים ולאורחים בו.

 

 

 1. תנאי המחיה באירוע
  1. לתשומת לבך, העיר הזמנית תוקם במדבר, תחת כיפת השמים, בו עלולים לשרור אף בחודשי הקיץ תנאי מזג אוויר קיצון הכוללים הפרשי טמפרטורה דרמטיים בין יום ללילה, ולעתים אף סופות חול ואבק.
  2. ברשת האינטרנט ובעמודי הפייסבוק של מידברן תוכל למצוא מידע רב נוסף שיאפשר לך להיערך ולהתארגן. הינך נדרש לקרוא את המדריך בעיון ולהתכונן בעזרתו לאירוע.

 

 1. בטיחות 
  1. בטיחות אישית – קודם כל שמור על עצמך! להזכירך, הנך מקים את ביתך הזמני במדבר ועל כן עליך להקפיד על שתיית מים מספקת בתנאים אלו. היזהר מחשיפה לשמש, הצטייד בביגוד חם בלילה, הקשב לצרכיך ולדרישות גופך, שמור על בטיחות עבודתך במהלך הקמתו ופירוקו של המחנה שלך; בלילה האר את עצמך ואת סביבתך בתאורה מספקת; שים לב לחפצים, יתדות, מיתרים ולכל דבר אחר העלול לסכן את שלומך.
  2. בטיחות המחנה/מאהל שלך – הקמת מחנה או מאהל בעיר הזמנית עשויה להיות מלווה בסיכונים בטיחותיים רבים, כגון: יתדות, מוטות, בזנטים, רשתות הצללה ומתקנים אחרים שהובאו או יוקמו על ידך, שימוש בכלי עבודה, חשמל, גז, ואש או גורמי סיכון אחר הנובעים מהשהייה בו. בנוסף, בעיר הזמנית עשויים להיווצר תנאים קיצוניים ורוחות חזקות העלולות להעיף כל דבר שאינו מחובר ומאובטח כיאות ולהוות סיכון ומפגע בטיחות. עליך לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת סכנות אלה.
  3. בטיחות מיצבים, מתקנים ומחנות הנושא – הקמת ו/או תפעול מחנה נושא או מיצב בעיר הזמנית עשויה להיות מלווה בסיכונים בטיחותיים נוספים, כגון אך לא רק: נפילה, התמוטטות, התחשמלות, צפיפות, וכל סיכון אחר הנובע מהם. לפיכך, אם אתה מתכנן או משתתף בהקמת מיצב, מתקן או מחנה נושא, באחריותך לדאוג להקמה, תיפעול, אחזקה ופירוק של המיצב, המתקן או מחנה הנושא באופן בטיחותי ואחראי, תוך מניעת כל סיכון לך ולמשתתפים אחרים במשך כל האירוע.
   במידה וקיבלת אישור להקמת מיצב, מתקן או מחנה נושא בעיר הזמנית, חובה עליך לפעול בהתאם להנחיות המארגנים ויועץ הבטיחות מטעמם והאחריות המלאה לכל הקשור בבטיחותו (כולל הקמתו ופירוקו) מוטלת עליך.
  4. בטיחות אש – חל איסור מוחלט להדליק מדורות בשטח העיר הזמנית ללא אישור המארגנים. הדלקת אש באישור תיעשה אך ורק במתקנים מתאימים לכך (חצי חבית, מנגל וכד׳) ובאופן מבוקר תחת השגחה צמודה.
  5. בטיחות בעבודות הקמה/פירוק – בעת ביצוע עבודות כאמור עליך לפעול על פי הוראות בטיחות ככל שיופצו ויפורסמו בקשר לכך.
 1. השתתפות
  השתתפות היא חלק בלתי נפרד מחוויית האירוע והמשתתפים הם אלו שבונים את העיר הזמנית, מתפעלים אותה ולבסוף גם דואגים לפרק אותה. על מנת להשתתף בבניית העיר ותפעולה עליך להירשם כאן,  ובהתאם לצורך, יפנו אליך מהמחלקות השונות.
  במהלך האירוע תיתכן דרישה נוספת להשתתף לתפקידים שונים; אם יהיה ברצונך להשתתף במהלך האירוע, תוכל לפנות למרכזיית העיר הזמנית, ולהירשם שם.

 

 1. טיפול רפואי
  ככלל, אנו ממליצים לך כי בכל זמן שהותך בעיר הזמנית תהיה מבוטח בכיסוי ביטוחי מתאים לגבי השתתפותך באירוע. בעיר הזמנית תופעל מרפאת מתנדבים אשר מטרתה להעניק סיוע רפואי לבאי האירוע וזאת בנוסף למערך הרפואה הנדרש על-פי הוראות הרישוי. במקרה ותזדקק לטיפול רפואי, קיימת בידיך הבחירה לפנות לקבלת טיפול רפואי על ידי הצוות הרפואי של המרפאה או לפנות באופן עצמאי לטיפול רפואי אחר, מחוץ למתחם האירוע. אם תבחר להיעזר בשירותי המרפאה, הנך פוטר ומשחרר מאחריות את מתנדבי המרפאה והמארגנים מכל השלכותיו של טיפול רפואי זה, יהיו אשר יהיו.

 

 1. הרחקה מאירועי העמותה

מובהר ומוסכם כי מידברן שומרת לה את הזכות להרחיק באופן מיידי מהאירוע ואף, מאירועים עתידיים, לצמיתות, כל אדם שדווח או נחשד כי נקט באלימות ו/או אלימות-מינית ו/או הטרדה מינית ו/או מי שנתגלה כי נכנס לאירוע ללא היתר או במרמה ו/או מי שאין בידו כרטיס שתואם את תעודת-הזיהוי שלו, או אין ברשותו צמיד המאמת רכישת כרטיס על שמו כהלכה.

עמותת מידברן ו/או מי מטעמה לא ישפו את המורחק בגין תשלום הכרטיס, או כל נזק שייטען על-ידו בגין הרחקתו מהאירוע.

 

 1. סמכות השיפוט המקומית לכל עניין הנוגע לאירוע ולתקנון זה תהא בבית המשפט המוסמך שבמחוז תל-אביב – יפו.

  לתקנון אירועים הכללי של עמותת מידברן לחצו כאן
 • הנני מאשר/ת כי אני מעל גיל 18, אני כשיר לבצע פעולות משפטיות, קראתי והבנתי את תנאי התקנון, אני מתחייב/ת לעמוד במלוא תנאיו, וכי אני מוותר/ת על כל טענה לאי ידיעת התקנון על כל תנאיו. 

ידוע וברור לי שלולא הסכמתי להיות כפוף לתנאי תקנון זה כאמור, לא היו המארגנים מסכימים להשתתפותי באירוע מלכתחילה. 

אם הגעתי לאירוע עם ילדיי, הנני מאשר בתור האפוטרופוס הטבעי שלהם את כל האמור בתקנון זה, ומסכים עבורם ובשמם לכל האמור בו.

כמו כן, אני מאשר/ת קבלת דיוור ו/או תקשורת מטעם מידברן ו/או מי מטעמה.

תקנון השתתפות באירוע ברן אינמושן 2020 Burn InMotion |תנאי השתתפות בארועי עמותת מידברן |תנאי שימוש באתר