מידברן שמה לעצמה בראש סדר העדיפויות את הביטחון האישי של חברי הקהילה. אנו נדרשים הן כעמותה והן כקהילה, ליצור מרחב בטוח, אשר יאפשר לנו להשתתף בכל אירוע באופן חופשי ללא חשש מפגיעה. 

מרחב כזה יוכל להתקיים במידה וכולנו נהיה ערים זו לזה, נוודא עם הפרטנר/ית שלנו שיש רצון והסכמה, ובמקרים שבהם התקיימה פגיעה נפעל על מנת לטפל במקרה. כעמותה אנו נוקטים במדיניות של אפס סובלנות כלפי פגיעה בחברי קהילה.

המחלקה המשפטית בשיתוף פעולה עם המנכ"ל, הממונה הזמנית, מיט"ה ועו"ד מומחית לנושא הטרדות, שקדו על ניסוח של נוהל למניעה וטיפול בהטרדות מיניות המותאם לצרכים  ולמאפיינים המיוחדים של העמותה והקהילה שלנו. הנוהל אושר על ידי הוועד המנהל והאספה הכללית, והוא מוצג פה בהמשך. 

החל מ -2017 העמותה אימצה את פעילות מיט"ה (מאמץ קהילתי למניעה וטיפול בהטרדות מיניות), אל העשייה השוטפת ולאונור גבריאלי מונתה כממונה לנושא (כהגדרת ודרישת החוק) מטעם העמותה.


דברו איתנו!

מיט"ה  במהלך השנה ניתן לפנות אל מיט"ה באמצעות הפייסבוק – https://goo.gl/uAfMoX או במייל – meetaburn@gmail.com 

לפניה לממונה, לאונור גבריאלי –  באמצעות טלפון – 073-3744494 או במייל: safespace@midburn.org         

בנוסף, אנחנו מעודדות קבלת תמיכה בערוצים חיצוניים למידברן: דרך טלפון 1202 של מרכזי הסיוע בנושא, דרך "אחת מתוך אחת" או בכל ערוץ מקצועי אחר.


 


נוהל
למניעה וטיפול בהטרדה מינית

(אושר באסיפה הכללית של העמותה ביום 11.12.2017)

רקע

הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעות בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו, ובשוויון בין המינים; אלה גם מעשים פליליים ועילה לתביעה בנזיקין.

הטרדה מינית והתנכלות פוגעות גם ביחסי העבודה ויחסי האנוש במסגרות ופעילויות העמותה, ועומדות בניגוד למדיניותה והיא לא תשלים עימן.

כל שימוש בלשון זכר או נקבה מתייחס לשני המינים.

 1. מטרות הנוהל:
  1.1. אכיפת החוק למניעת הטרדה מינית, על מנת להגן על כבודו, חירותו ופרטיותו של האדם בכלל, ושל העובד בפרט וכן כדי לקדם שוויון וכבוד בין המינים.
  1.2. להגדיר מהי הטרדה או התנכלות מינית, לקבוע אופן הגשת תלונה, בירור וטיפול בתלונה, ונקיטת צעדים ע"י העמותה.
  1.3. להגדיר בעלי תפקידים, אחריות וסמכויות.
 1. סימוכין:
  2.1. החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח – 1998 ("החוק")
  2.2. תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), תשנ"ח-1998 ("התקנות")

הבהרות ופירוט בעניינים שנוהל זה עוסק בהם ניתן למצוא בחוק, בתקנות, ובתקנון על פי התוספת לתקנות, אשר כולם זמינים לעיון במשרדי העמותה, ובאתר העמותה.

במקרה של אי התאמה בין נוהל זה לבין החוק והתקנות, החוק והתקנות הם הקובעים.

 1. תחולת הנוהל

הוראות נוהל זה יחולו על: חברי העמותה, עובדי העמותה, מתנדבי העמותה וכל משתתף באירוע כלשהו אשר לצורך ההשתתפות בו נדרש רישום של ו/או שימוש בפרופיל אישי באתר העמותה.

 1. הגדרות
  הטרדה מינית– כהגדרתה בחוק, לרבות ובעיקר:
  4.1.1. סחיטה באיומים, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשות הוא בעל אופי מיני.
  4.1.2 מעשים מגונים.
  4.1.3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, או התייחסויות חוזרות המופנות לאדם המתמקדות במיניותו, כאשר האדם אליו הופנו ההצעות או ההתייחסויות הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות.
  הצעות או התייחסויות המופנות לעובד או מתנדב תוך ניצול מרות, יראו בהן כהטרדה אף מבלי שהמוטרד הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסות כאמור.
  4.1.4. התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.
  4.1.5. פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום.

  למרות ניסיון המחוקק להגדיר בצורה מפורטת ככל האפשר מהי הטרדה מינית, מטבען של ההגדרות שתמיד ייוותר תחום אפור. עם זאת, האיסור על הטרדה מינית איננו איסור על חיזורים הנעשים ברוח טובה ובהסכמה הדדית.

  4.2. הועדההועדה לטיפול בהטרדה מינית כמפורט בסעיף 6 להלן.
  4.3. הממונה הממונה על מניעה וטיפול בהטרדה מינית כמפורט בסעיף 5 להלן.
  4.4. התנכלות פגיעה מכל סוג שהוא באדם שמקורה בהטרדה מינית או בתלונה או בתביעה שהוגשו על הטרדה מינית, ו/או התנהגות טורדנית, שמטרתה להפעיל לחץ או להתנקם באדם שהוטרד מינית במסגרת פעילות העמותה.
  4.5. מתלוננת – מי שטוענת כי הוטרדה מינית, או כי התנכלו לה במסגרת יחסי מרות/כפיפות עקב כך.
  4.6. מיט"ה ("מאמץ קהילתי למניעה וטיפול בהטרדות מיניות") – הגוף האחראי בעמותת מידברן על הסברה, סיוע, תמיכה וליווי לנפגעי תקיפות/הטרדות מיניות, באירועי העמותה או בכאלה שההשתתפות בהם מותנית בקיום פרופיל.
  4.7. משתתף – מי שיש לו פרופיל רשום (כהגדרתו להלן) באתר העמותה ונוטל חלק מעת לעת בפעילות של או עבור העמותה.
  4.8. מתנדב – מי שמבצע פעילות עבור או לטובת העמותה ופעילויותיה השונות, בלא לקבל תמורה כספית עבור פעילותו.
  4.9. נילון – מי שהתלוננו עליו שהטריד מינית או שהתנכל מינית.
  4.10. עובד – לרבות  כל מי שמועסק ע"י העמותה או נותן שירותים  בפעילויות ואירועים המאורגנים ע"י העמותה.
  4.11. פרופיל – רישום פרטיו האישיים של אדם באתר העמותה כמי שמבקש או מעוניין להשתתף בפעילויות ואירועים המאורגנים ע"י העמותה, או שההשתתפות בהם מותנית בקיום פרופיל.
  4.12. תלונה – תלונה בגין הטרדה מינית או התנכלות מינית כלפי אדם ע"י עובד, מתנדב או משתתף. 

 1. הממונה
  5.1. מי שוועד העמותה מינה אותה לעסוק בנושא של מניעת הטרדה מינית והתנכלות במקום העבודה. תפקידי הממונה הינם כדלקמן:
  5.1.1 קבלת תלונות בעניין הטרדה מינית והתנכלות מינית וטיפול בהן.
  5.1.2. בירור העובדות, ריכוז החומר הרלוונטי וקבלת החלטות או המלצות והעברתן לוועדה (כהגדרתה לעיל). 
  5.1.3. מתן מידע, הדרכה וייעוץ לפונים אליה והפנייתם לקבלת סיוע רפואי, נפשי או אחר במקרה הצורך.
  5.1.4. נקיטת סעדי ביניים כמפורט להלן, עד לסיום בירור התלונה.עדכון וועד העמותה וההנהלה לגבי הפעילות הנדרשת בנושא איסור הטרדה מינית ויישום הוראות החוק והתקנות.
  5.1.5. מעקב אחר ביצוע החלטות, איסוף נתונים סטטיסטיים ופרסומם.
  5.2. הממונה תהיה אישה, בעלת אורינטציה טיפולית ובקיאות בחוק, ובסדרי הדין הרלוונטיים, אשר הוכשרה ב"קורס ממונות" של האיגוד לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית.  
 1. הועדה
  6.1. ועדת משנה של ועד העמותה שתכלול 3 חברי ועד, ובנוסף יצורפו אליה כיועצים:
  6.1.1. עו"ד שייקבע ע"י מנהל המחלקה המשפטית.
  6.1.2. נציגת מיט"ה, שתיקבע ע"י מיט"ה
  בכל זמן נתון, לפחות אחת – וככל האפשר שתיים – מבין חברי הועדה יהיו נשים.  
  6.2. תפקיד הועדה הינו לדון בהחלטות ובהמלצות שיועברו אליה על ידי הממונה, לאשרן או לדחותן באופן מלא או חלקי, להחזיר את הטיפול לממונה להמשך בירור עם או בלי הנחיות נלוות, ולקבל כל החלטה אחרת שתיראה לו נחוצה או מועילה להשלמת הטיפול בתלונה, כולל זימון המעורבים או מי מהם להופיע בפניו.
  6.3. היועצים יהיו נוכחים רק בעת הצגת פרטי המקרה ומסקנות/המלצות הממונה ללא זיהוי המעורבים, והצגת המלצותיהם ודעותיהם לועדה, אך לא ישתתפו בדיוני הועדה שלאחר מכן.
  6.4. המלצותיהם ודעותיהם של היועצים בעת דיוני הועדה יירשמו בפרוטוקולים של ישיבותיה, והועדה תיקח אותם בחשבון, או שתנמק אחרת בהחלטתה. 
 1. התלונה והגשתה
  7.1. תלונה תופנה לממונה בלבד. התלונה תכלול את תיאור המקרה לרבות:
  7.1.1. פירוט זהות המעורבים במקרה ועדים במידה וישנם;
  7.1.2. מקום ומועדי התרחשות האירוע/ים;
  7.1.3. עיקרי העובדות המהוות לדעת המתלוננת הטרדה או התנכלות מינית.
  7.1.4. במקרה שנטען כי בוצע מעשה של הטרדה מינית יש להוסיף האם המתלוננת הראתה לנילון שהתנהגות מפריעה לה והאם יש בין הנילון למתלוננת יחסי תלות, מרות וכו'.
  למניעת ספק, כל מנהל אשר נודע לו בכל דרך שהיא על חשד לביצוע הטרדה מינית או התנכלות, יעביר את המקרה לבירור הממונה.
  7.2. תלונה – הגשת תלונה על הטרדה מינית יכולה להיעשות בכל האופנים הבאים: בכתב, בעל פה, בטלפון, באימייל או בכל דרך אחרת שהמוטרד ינקוט בה. הוגשה התלונה בעל פה, יירשם תוכנה על ידי הממונה, והמתלוננת תחתום על הרישום לאימות תוכנו. הממונה  תמסור למתלוננת העתק מהרישום הכתוב. רישומי הממונה הינם חסויים ואין להעבירם ו/או לאפשר עיון בהם אלא לצורך בירור התלונה על פי נוהל זה.
  7.3. הממונה תיידע את המתלוננת באשר לדרכי הטיפול בהטרדה מינית או בהתנכלות לפי החוק; כן תודיע למתלוננת כי הטרדה מינית והתנכלות מהוות עבירה פלילית ועוולה אזרחית וכי באפשרות להגיש תלונה במשטרה ו/או תביעה אזרחית, ללא קשר להליך הטיפול על פי נוהל זה.
  7.4. הוגשה התלונה על ידי מי שאינה הנפגעת, או קיבלה הממונה הודעה על חשד כאמור בסיפא לסעיף 7.1 לעיל, תברר הממונה עם הנפגעת את  הנסיבות המתוארות בתלונה או בהודעה בטרם פניה לנילוֹן ,ותפנה לנילוֹן לקבלת תגובתו רק לאחר שקיבלה הסכמתה של הנפגעת לכך בכתב. לא ניתנה הסכמת הנפגעת – תודיע הממונה על כך למוסר/ת התלונה ותגנוז את התלונה; נתנה הנפגעת את הסכמתה – תיחשב היא כמתלוננת.
 1. בירור התלונה
  8.1. הממונה תיצור קשר עם הנילון לשם זימונו להופיע בפניה לצורך בירור התלונה, מבלי לציין פרטים שיש בהם כדי לאפשר את זיהוי המתלוננת. עם הופעתו בפניה, תביא בפניו את פרטי התלונה ותבקש את תגובתו.
  8.2. לצורך בירור התלונה רשאית הממונה לזמן אליה את מי שעשוי להיות לו מידע ו/או מסמך הנוגע או עשוי לגעת בתלונה. מי שזומן כאמור חייב לסייע לממונה ולהשיב לשאלותיה תשובות אמת מלאות, והוא רשאי להימנע מלענות כלל רק אם יש בתשובותיו כדי להעמידו בסכנה של העמדה לדין פלילי.
  8.3. הממונה תקיים את הבדיקה ביעילות ועד כמה שניתן ברציפות עד להשלמתה. ככלל פנית הממונה לנילון תעשה תוך לא יותר מ-3 ימים מקבלת התלונה (או הסכמת הנפגעת כאמור בסעיף 7.4 לעיל), ובירור התלונה – עד וכולל סיכום הממונה כאמור בסעיף 8.9 להלן – יסתיים תוך לא יותר מ-14 יום.
  8.4. הממונה לא תטפל בבירור תלונה אם היא בעלת נגיעה אישית לנושא התלונה או למעורבים בה. במקרה זה תמונה לה מחליפה או ממלאת מקום שיהיו לה כלל הסמכויות ויחולו עליה כלל החובות המוקנות או מוטלות על הממונה. המחליפה או ממלאת המקום תמונה על ידי מנכ"ל העמותה, לאחר התייעצות עם הממונה והועדה.
  8.5. הממונה רשאית להורות על נקיטת אמצעי ביניים שמטרתם להגן על המתלוננת במהלך בירור התלונה, מפני כל פגיעה במסגרת פעילות העמותה כתוצאה מהגשת התלונה, או מפני פגיעה שיש בה כדי לשבש את בירור התלונה. בין היתר רשאית הממונה להרחיק את הנילוֹן מן הנפגעת, ככל שניתן וככל שנראה לה לנכון בנסיבות העניין.הממונה תודיע לוועדה על החלטה כאמור מיד עם קבלתה, ובטרם ביצועה.
  8.6. הממונה רשאית להורות על גניזת התלונה בהתקיים אחד מן התנאים הבאים:
  8.6.1. אם מצאה כי אין ממש בתלונה לאחר שבדקה את הטענות עם הנילון.
  8.6.2. אם הנפגעת ביקשה בכתב לבטל את התלונה או לא לחקור בה, ובלבד שהממונה השתכנעה כי בקשת הנפגעת הוגשה מרצונה החופשי, לאחר ששוכנעה כי אין מקום לתלונה, בלא כפייה או השפעה פסולה אחרת.
  8.7. החליטה הממונה לגנוז את התלונה, תיתן על כך הודעה מנומקת בכתב למתלוננת, לנילוֹן, ולועדה. על החלטת הממונה לגנוז תלונה ניתן לערער תוך 30 יום על ידי פניה לועדה.
  8.8. במקרה של גניזת התלונה תורה הממונה על העברת כל המסמכים לתיק סודי, שיוחזק במקום מוגן ושמור שהגישה אליו מוגבלת שייועד לכך במשרדי העמותה.
  8.9. בתום הבדיקה הממונה תסכם בכתב את פרטי התלונה והבירור, וכן את החלטתה ו/או המלצתה בעניין, כולל לגבי נקיטת אמצעים כאמור בסעיף 9 להלן, ותעבירם לאישור הוועדה.
  8.10. הוועדה תעיין בחומר שהוגש לה כאמור, ותקבל או תדחה את החלטת/המלצת הממונה, באופן מלא או חלקי, תוך 7 ימים מקבלת סיכום הממונה כאמור; סברה הועדה כי הבדיקה לא מוצתה על ידי הממונה תהיה רשאית להחזיר את בירור העניין לממונה להשלמת הבדיקה.
  8.11. הועדה תימסור הודעה מנומקת על החלטתה כאמור לעיל למתלוננת, לנילוֹן ולממונה, ותאפשר לנילוֹן לעיין בסיכום הממונה ובהמלצותיה. 
 1. נקיטת אמצעים
  9.1. האמצעים העומדים בפני הממונה הם כמפורט להלן, בהתאם לנסיבות האירוע, המעורבים בו, וחומרתו:
  9.1.1. מתן הוראות למעורבים, לרבות בדבר כללי התנהגות ראויים, הרחקת הנילוֹן מן המתלוננת, ונקיטת צעדים הנחוצים כדי למנוע הישנות המעשה של הטרדה מינית או התנכלות.
  9.1.2. התראה כנגד הישנות מקרה דומה, עם או בלי קביעה מראש של סנקציה כלשהי מהמנויות להלן.
  9.1.3. הקפאת אפשרות השתתפות/פעילות באירועי העמותה לתקופה קצובה, למספר אירועים או לצמיתות.
  9.1.4. הרחקה מאירוע.
  9.1.5. הוצאה מהעמותה.
  9.1.6. הפסקת התנדבות, לתקופה קצובה או לצמיתות.
  9.1.7. פיטורין במקרה של עובד.
  9.2. למניעת ספק, הממונה תהיה רשאית להחליט על הפעלת סמכויות כאמור גם:
  9.2.1. כנגד מתלוננת ו/או אדם אחר בכל מקרה של הגשת תלונה שלא בתום לב, מסירת מידע כוזב בתמיכה לתלונת סרק או סיוע אחר לתלונת סרק.
  9.2.2. כנגד כל אחד מהמעורבים בתהליך הבדיקה והדיונים ו/או כל עובד/מתנדב במקרה של הפרת חובת הסודיות כאמור בנוהל זה להלן. 
 1. שמירה על סודיות
  העמותה וכל הפועלים או מעורבים מטעמה בביצוע נוהל זה  יכבדו את פרטיותם של המתלוננות, הנילוֹנים והעדים ככל האפשר, בין השאר ע"י שימוש בשמות קוד/הסוואת זיהוי, בשים לב לדרישות החוק ולצורך להגן על אינטרסים אחרים הנוגעים לעניין,  וביניהם האינטרס למנוע תופעות של הטרדה מינית והתנכלות שמקורה בהטרדה מינית.  חומרי החקירה והדיונים יהיו חסויים ויישמרו בהתאם. 
 1. פרסום מידע
  11.1. העמותה תפרסם ברבים את זהותה של הממונה, תפקידה ואת דרכי הפנייה אליה, וכן את זהותם של חברי הועדה.
  11.2. העמותה תביא לידיעת חברי העמותה, מנהלים, עובדים, מתנדבים ומשתתפים את האיסור על הטרדה מינית והתנכלות, את חובות העמותה על פי החוק והתקנות ואת הוראות נוהל זה.
  11.3. הממונה תאסוף ותרכז נתונים סטטיסטיים על תלונות שהגיעו אליה במסגרת עבודתה (ללא שום פרטי מקרה), ותגיש לוועד העמותה דוחו"ת רבעוניים ושנתיים, לא יאוחר מחודש ימים לאחר תום כל רבעון/שנה בדבר היקף תופעת ההטרדה המינית וההתנכלות בפעילויות העמותה.
  הממונה בהתייעצות עם הועדה אחראית לביצוע סעיף זה.